Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen van producten en diensten zijn Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Adverteerder: De Klant, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van een Reclamebemiddelaar, Reclame-uitingen ter werving voor diens onderneming of organisatie, dan wel voor diens producten en/of diensten in een Medium van NDC plaatst.

Consument: De Klant die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Huishouden: Elk adres binnen het Verspreidingsgebied van een van de dag-, week- of maandbladen van NDC.

Klant: De wederpartij van NDC in de zin van artikel 6:231 sub c Burgerlijk Wetboek, zijnde de partij(en) waarmee NDC de Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

Medium: De bedrijfsmatige wijze van overbrenging van informatie, al dan niet tegen betaling beschikbaar te stellen aan een publiek van een in beginsel onbepaalde omvang en mede bedoeld en geschikt om Reclame-uitingen voor Adverteerders te plaatsen, met inbegrip van de verspreiding en/of doorgifte van zulke plaatsingen.

NDC mediagroep B.V.: Gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDC mediagroep B.V. (hierna: NDC), statutair gevestigd en kantoorhoudende te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, aan de Lübeckweg 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01016748, of een met NDC verbonden vennootschap die een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: Alle tussen NDC en de Klant gesloten overeenkomsten voor onder andere, doch niet uitsluitend, de levering van diensten of zaken door NDC aan de Klant, het aangaan van een samenwerking tussen NDC en de Klant of de plaatsing van een of meerdere reclame-uitingen.

Prestatie: Iedere door NDC op grond van de Over-eenkomst na te komen verplichting, waaronder, maar niet limitatief: het plaatsen van een Reclame-uiting, het verrichten van diensten, het leveren van zaken of het doen van betalingen.

Reclamebemiddelaar: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van een Overeenkomst met betrekking tot Reclame-uitingen.

Reclamecontract: Elke Overeenkomst tussen NDC en de Adverteerder of Reclamebemiddelaar, aangegaan voor bepaalde duur of onbepaalde duur op grond waarvan de Adverteerder tijdens die duur binnen een bepaalde overeengekomen Reclameruimte meerdere Reclame-uitingen ter plaatsing opgeeft, waarvan de omvang, frequentie, tijdsduur en/of de inhoud bij het aangaan van de Overeenkomst niet bekend is of bekend hoeft te zijn.

Reclameruimte: De voor een Medium in hoogte, breedte en/of dieptematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde en naar winstoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor Reclame-uitingen beschikbaar is.

Reclame-uiting: De uiting, van welke aard dan ook, van een boodschap of mededeling van en ten behoeve van een Adverteerder.

Reclame Plaatsingsopdracht: Elke Overeenkomst tussen NDC en de Adverteerder of Reclame-bemiddelaar, op grond waarvan de Adverteerder eenmalig voor bepaalde duur binnen een bepaalde overeengekomen Reclameruimte één enkele Reclame-uiting ter plaatsing opgeeft, waarvan in elk geval de omvang en/of tijdsduur bij het aangaan de Overeenkomst bekend is.

Verspreidingsgebied: Het voor ieder door NDC gedrukte dag- week- of maandblad vast te stellen ge-bied waarbinnen het betreffende dag-, week- of maandblad regelmatig fysiek wordt verspreid.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder aanbod van NDC tot het aangaan van een Overeenkomst.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Naast deze algemene voorwaarden kunnen door NDC aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard. Indien bepalingen uit de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. Alle (eventueel) door de Klant gehanteerde algemene of bijzondere voor-waarden worden door NDC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3
Bij onverenigbaarheid van deze algemene voor-waarden met de bepalingen in de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

1.4
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1
Ieder aanbod van NDC is vrijblijvend. NDC behoudt zich het recht voor het aanbod onverwijld na aanvaarding te herroepen.

Artikel 3. Termijnen

3.1
Alle door NDC gegeven termijnen voor het verrichten van een Prestatie zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het verstrijken van een termijn waarop NDC een Prestatie zou verrichten, zonder dat de Prestatie is verricht, leidt niet tot verzuim aan de zijde van NDC.

Artikel 4. Prestatie

4.1
NDC spant zich ervoor in de door haar te leveren Prestatie tijdig en naar beste kunnen uit te voeren.

4.2
Bij Reclame-uitingen spant NDC zich er, onverminderd haar redactionele vrijheid, voor in dat de Reclame-uiting op de door de Klant voorgeschreven wijze en datum wordt geplaatst.

Artikel 5. Bezorging dag- week- en maandbladen

5.1
NDC spant zich ervoor in de bezorging van dag- week- en maandbladen tijdig bij de Klant of Huis-houden te bezorgen.

Artikel 6. Duur en opzegging Overeenkomst

6.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anderszins uit de Overeenkomst blijkt.

6.2
De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt van rechtswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Reclame-uitingen

7.1
De Adverteerder komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit ten opzichte van NDC of een of meer van haar media toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of aangegeven in de aanbieding van NDC.

7.2
NDC behoudt zich het recht voor om een aanbod of een opdracht door een Adverteerder tot het plaatsen van een Reclame-uiting en/of het aangaan van een Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, niet te aanvaarden.

7.3
Indien tussen NDC en de Adverteerder een Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur langer dan twaalf opeenvolgende maanden, dan is NDC gerechtigd de berekening van de reclametarieven, in relatie tot een daaraan verbonden volume aan Reclameruimte (staffelkorting), per kalenderjaar uit te voeren en dienovereenkomstig te factureren, tenzij tussen NDC en de Adverteerder schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4
De Overeenkomst met betrekking tot het plaatsen van een of meer Reclame-uitingen wordt geacht te zijn geëindigd wanneer de overeengekomen Reclameruimte door plaatsing is verbruikt. Indien de overeengekomen Reclameruimte niet volledig of tijdig is of zal zijn afgenomen, dan wordt de duur van de Overeenkomst eenmaal voor ten hoogste twee maanden verlengd voor plaatsing van het restant ervan.

7.5
Indien de Adverteerder de verplichting tot plaatsing van Reclame-uitingen voor overeengekomen Reclameruimte niet nakomt, kan ontslag van die verplichting alleen plaatsvinden als daarvoor naar het oordeel van NDC gegronde redenen aanwezig zijn. In dit geval zal door de Adverteerder het verschil tussen het oorspronkelijk overeengekomen tarief en het tarief dat hoort bij de feitelijk afgenomen Reclameruimte worden voldaan.

7.6
Indien de Reclame-uitingen van de Adverteerder, hetzij qua vorm en inhoud hetzij als gevolg van de context waarin deze uitingen worden geplaatst, dusdanig zijn dat dientengevolge verwarring met de redactionele inhoud van enig Medium van NDC redelijkerwijs verwacht moet worden, is de Adverteer-der ertoe gehouden dusdanige Reclame-uitingen te voorzien van:
a. Een duidelijke en steeds in één oogop-slag waarneembare vermelding van het woord “advertentie”, “reclame”, “advertorial”, “ingezonden medede-ling (IM)” of een soortgelijke aandui-ding;
b. een vormgeving die in één oogopslag kan worden herkend als afwijkend van de vormgeving van het redactionele deel van het Medium van NDC;
c. een duidelijke en steeds in één oogop-slag waarneembare vermelding van handelsnaam en/of merk van de Ad-verteerder en/of van het product of de dienst, aangeprezen in de Reclame-ui-ting.

7.7
In de Reclame-uiting van de Adverteerder mag zonder schriftelijke toestemming van NDC geen gebruik worden gemaakt van de titel en/of het logo of andere onderscheidingstekenen van het Medium. Tevens mag geen direct verband worden gelegd tussen het Medium en de onderneming en/of producten/diensten van de Adverteerder.

7.8
NDC is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen voor de plaatsing van Reclame-uitingen, dan wel van Reclame-uitingen die reeds zijn geplaatst, of onmiddellijke betaling daarvan te vorderen.

7.9
NDC behoudt zich het recht voor om opgegeven Reclame-uitingen te weigeren op grond van:
a. Technische bezwaren;
b. inhoud, aard, strekking of vorm der opge-geven Reclame-uitingen of andere redenen van principiële aard;
c. redelijkerwijs te verwachten wanbetaling;
d. weigering van vooruitbetaling door de Adverteerder;
e. een verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie wegens overtreding van artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code.
Als NDC weigert op grond van het onder a. of b. gestelde, dan stelt NDC de Adverteerder daarvan zo tijdig mogelijk in kennis, zodat de Adverteerder desgewenst de Reclame-uiting kan aanpassen en deze alsnog kan worden geplaatst.

7.10
Weigering tot plaatsing van een Reclame-uiting op grond van artikel 7.9 laat nakoming van de verplichtingen van de Adverteerder uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.

7.11
NDC is gerechtigd aan de Adverteerder technische (bewerkings)kosten in rekening te brengen indien het aangeleverde reclamemateriaal niet of slechts ten dele geschikt is voor het plaatsen van de Reclame-uiting. Deze kosten bedragen niet meer dan 15% van het bedrag dat gemoeid is met het plaatsen van de Reclame-uiting.

7.12
Het is Adverteerders niet toegestaan in Reclame-uitingen mededelingen op te nemen of te doen over bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, prijs, aard, waarde of bruikbaarheid van een product of dienst, waarvan de Adverteerder weet of behoort te weten dat daardoor het algemeen belang of de bonafide handel wordt geschaad en/of het publiek misleid kan worden of het reclamewezen gevaar kan lopen in diskrediet te geraken.

7.13
Adverteerder conformeert zich aan de aanwijzingen van het Commissariaat voor de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het Col-lege van Beroep) en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keurings-raad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) of hun rechtsopvolgers.

7.14
Adverteerder zorgt ervoor dat nabootsing van ver-pakkingen of slagzinnen van een concurrent en in het algemeen alle reclame, die bij het publiek kan leiden tot verwisseling, misleiding of verwarring van soortgelijke producten, diensten, bedrijven of zaken achterwege blijft.
In geval van een fout of tekortkoming in de Reclame-uiting door toedoen van de Adverteerder zelf, is de Adverteerder niet gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van ver-rekening.

7.15
Adverteerder is gehouden tot algehele vrijwaring van NDC, inclusief (buiten)gerechtelijke kosten, ten aanzien van aanspraken van derden, die voort-vloeien uit een plaatsing van een Reclame-uiting in het Medium van NDC vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde ver-gelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende wet- en regelgeving.

Artikel 8. Auteursrecht Reclame-uitingen

8.1
Indien NDC voor de uitvoering van de Overeenkomst advertentiemateriaal in opdracht voor de Klant op-maakt, is NDC rechthebbende van de auteursrechten voor de gebruikte Reclame-uitingen ten behoeve van de gesloten Overeenkomst tussen de Klant en NDC.

8.2
Het is de Klant niet toegestaan de door NDC voor de Overeenkomst opgemaakte Reclame-uitingen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van NDC.

8.3
De in artikel 8.1 genoemde bescherming van auteursrechten geldt voor de door NDC opgemaakte Reclame-uitingen en niet voor (deel)materiaal zoals aangeleverd door de Adverteerder.

8.4
Adverteerder vrijwaart NDC voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreuk makend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door de Adverteerder aan NDC beschikbaar gestelde materialen en gegevens.

Artikel 9. Betaling

9.1
Betalingen dienen vóór de door NDC te leveren Prestatie te worden verricht en binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2
De Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn be-talingsverplichting of verrekening daarvan met vorderingen op NDC, tenzij de Klant tevens Consument is.

9.3
Facturen kunnen door NDC zowel elektronisch op het door de Klant opgegeven e-mailadres als op papier worden verstuurd.

Artikel 10. Verzuim en kosten

10.1
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant jegens NDC in verzuim. Gedurende het ver-zuim is de Klant aan NDC een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de invordering van facturen –met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag– komen voor rekening van de Klant.

10.2
Indien de Klant tevens Consument is, dan is de Klant bij verzuim pas buitengerechtelijke kosten verschuldigd nadat hij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen en hij daarbij tevens is gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor de Consument:
Hoofdsom                 %-vergoeding
€2.500 of minder      15% (met een minimum van €40)
€2.501 – €5.000        10%
€5.001 – €190.000     5%
€190.001 of meer      1%
Nb. De vergoeding kan nimmer meer bedragen dan €6.775.

Artikel 11. Hoofdelijkheid

11.1 Indien sprake is van meer dan één Klant bij de Overeenkomst, dan zijn jegens NDC allen hoofdelijk verbonden tot de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 12. Gegevensverwerking

12.1
NDC verwerkt persoonsgegevens van de Klant en gebruikt deze voor het doeleinde waarvoor de Klant de gegevens aan NDC heeft verstrekt. NDC hanteert een Privacy Statement die op haar website is gepubliceerd. De Klant geeft toestemming voor de verwerking van zijn gegevens.

12.2
NDC kan de door haar verwerkte persoonsgegevens gebruiken om de Klant door middel van een nieuws-brief of op andere wijze op de hoogte te stellen van producten of diensten die voor de Klant interessant kunnen zijn. Indien de Klant hiertegen bezwaar heeft kan dit worden gemeld bij NDC via onder-staande contactgegevens.
– E-mail: privacy@ndcmediagroep.nl
– Post: NDC mediagroep B.V. t.a.v. Information Security & Data Privacy Officer, Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden

12.3
De Klant kan te allen tijde inzicht krijgen in zijn gegevens en deze desgewenst aanpassen. Een ver-zoek tot inzage gebeurt schriftelijk bij NDC t.a.v. In-formation Security & Data Privacy Officer zoals genoemd in artikel 12.2.

12.4
NDC zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden doorgeven, behalve aan partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrok-ken zijn of de voor de doeleinden van het privacy beleid gecontracteerde verwerker of een bevoegde instantie op grond van een wettelijke verplichting.

12.5
De Klant vrijwaart NDC voor eventuele in verband met de verwerking opkomende aanspraken van derden.

Artikel 13. Prijswijzigingen

13.1
NDC is bevoegd na het sluiten van de Overeenkomst prijswijzigingen door te voeren. Indien een prijswijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is de Klant die tevens Consument is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Overmacht

14.1
NDC is niet gehouden tot het nakomen van op haar rustende verplichtingen en schade te vergoeden indien zij verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede, maar niet limitatief verstaan: het niet of niet deugdelijk functioneren van de pers, het wegvallen van internet of telecommunicatieverbindingen ongeacht de oorzaak, tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, verkeersopstopping, werkstakingen, gebrekkigheid van zaken, materialen, documenten, hardware, soft-ware, problemen met transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook waardoor het vervoer van werknemers van NDC of door NDC verkochte zaken of door haar ingeschakelde derden wordt gehinderd of belemmerd, ziekte van haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, blokkade, oproer e.d., dit alles voorkomend bij NDC en/of bij haar ingeschakelde derden en/of bij de Klant.

14.2
Indien een overmacht situatie langer dan tien dagen heeft geduurd, heeft NDC het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijke te ontbinden (overeenkomstig artikel 6:265 Burgerlijk Wet-boek). Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15. Ontbinding

15.1
NDC heeft naast de wettelijke bevoegdheid daartoe het recht de Overeenkomst te ontbinden in geval bij de Klant sprake is van: een aanvraag van surseance van betaling, faillissement, fusie, overname, liquidatie, splitsing, ondercuratelestelling, onder bewindstelling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, bestuurswisseling of overlijden.

15.2
De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of te vernietigen, tenzij de Klant tevens Consument is. Dit artikel laat consumentenrechte-lijke beschermingsbepalingen onverlet.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1
De aansprakelijkheid van NDC jegens de Klant voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of op welke grondslag dan ook en van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit de tussen NDC en de Klant gesloten Overeenkomst en daarmee verband houdende overeenkomsten en door NDC, haar werknemers, hulppersonen- of zaken is veroorzaakt, is beperkt tot ten hoogste het door de verzekeraar van NDC in het concrete geval uit te keren bedrag, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NDC of een van haar leidinggevenden.

16.2
Indien de schade niet door de verzekeraar wordt ge-dekt is de aansprakelijkheid van NDC beperkt tot de directe schade voor ten hoogste 10% van het bedrag van de laatste factuur.

16.3
NDC is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, waaronder in ieder ge-val begrepen: omzet-/winstderving, bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, schade door fouten of onjuistheden in een Reclame-uiting, fouten of onjuistheden bij de plaatsing of het niet plaatsen of niet volgens de verwachting van de Klant plaatsen van een Reclame-uiting, schade door tegenvallende belangstelling, het mislopen of kwijtraken van klanten als gevolg van de wijze waarop een reclame-uiting is geplaatst, dit alles in de breedste zin van het woord, beschadiging, vernietiging, ver-lies of verontreiniging van informatiedragers en de daarop aanwezige informatie (software).

16.4
De artikelen 16.1, 16.2 en 16.3 laten toepasselijke consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.

16.5
Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval wanneer de Klant NDC niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen een periode van twee maanden na het moment waarop het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1
Op deze algemene voorwaarden en alle in verband daarmee direct of indirect voortvloeiende rechtsvorderingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Bevoegde rechter

18.1
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen — worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Indien de Klant tevens Consument is heeft deze het recht binnen een maand nadat door NDC schriftelijk een beroep op dit beding is gedaan voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.