Algemene voorwaarden Online

 

Artikel 1: Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk tussen media-exploitant en opdrachtgever voor online adverteren, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen. Aanvullend zijn tevens van toepassing de Regelen (stichting ROTA) gedeponeerd ter Griffie van alle Arrondissementsrechtbanken en bij alle Kamers van Koophandel. Aan de hiervan afwijkende voorwaarden kan geen rechtsgeldigheid worden ontleend. Bij verschil tussen deze algemene voorwaarden online adverteren en de Regelen, prevaleren eerstgenoemde.

Artikel 2: Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:
Adverteerder:
de rechtspersoon of natuurlijk persoon, die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar advertenties ter plaatsing, ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking via een medium opgeeft.
Advertentie:
de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van de adverteerder.
Advertentieruimte:
de voor een medium in vlaktematen, formaataanduidingen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare  maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor advertenties beschikbaar is.
Advertentiecontract:
elke overeenkomst tussen een media-exploitant enerzijds en adverteerder, reclamebemiddelaar anderzijds
aangegaan terzake van plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van advertenties met een bepaalde advertentieomzet.
Clicktag:
traceringscode waarmee het aantal muisklikken op de online advertentie gemeten kan worden.
Contractadvertentie:
elke advertentie, welke ter plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking wordt opgegeven in mindering op de advertentieomzet zoals deze in een advertentiecontract overeengekomen.
Contracttermijn:
termijn, waarbinnen de gecontracteerde advertentieomzet moet worden verbruikt.
Google Adwords:
het advertentieproduct van Google
Google Adwords bundel:
een overeengekomen advertentiebudget ter besteding in Google Adwords
Impressies:
het aantal keren dat een advertentie getoond wordt op een website.
Media-exploitant:
NDC mediagroep en de daaraan gelieerde ondernemingen, welke economische activiteit er mede in bestaat reclame-uitingen van derden via welk medium dan ook te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en die is aan te merken als aangesloten partij in de zin artikel 1.1. sub f en artikel 5 van de statuten van de Stichting ROTA.
Medium:
de bedrijfsmatige wijze van overbrenging van informatie, bedoeld en geschikt om reclame-uitingen van adverteerders te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met inbegrip van de verspreiding en/of doorgifte van zulke verveelvoudigen en/of openbaarmakingen.
Online pakketten:
combinatie van advertentieproducten van NDC mediagroep en partners.
Quotum:
aantal overeengekomen impressies voor een bepaalde tijd.
Regelen:
de geldende algemene advertentievoorwaarden, zoals in hun laatste redactie vastgesteld en gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Amsterdam door de Stichting Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA).
Reclamebemiddelaar:
de natuurlijke persoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van advertentiecontracten.
Statistiekenregeling:
aantal keren dat een bepaalde webpagina is opgeroepen in combinatie met het aantal getoonde advertenties
en het aantal clicks op deze advertenties.

Artikel 3: Weigering van advertenties
De media-exploitant is gerechtigd – ook bij een doorlopend contract – bepaalde ter plaatsing opgegeven
advertenties te weigeren dan wel op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, of in strijd zijn met de eigen belangen van de media-exploitant. De media-exploitant is niet verplicht de reden van de weigering aan de opdrachtgever mede te delen.

Artikel 4: Wensen opdrachtgever
De media-exploitant is niet gehouden plaatsingseisen te accepteren. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel als naar het inzicht van de media-exploitant mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak en de technische en redactionele mogelijkheden, een en ander met inachtneming van de billijkheid ten opzichte van andere opdrachtgevers. Indien de opdrachtgever heeft aangegeven een bepaalde
door de media-exploitant te vervaardigen grafische/technische uitvoering van zijn advertentie te wensen, zal de media-exploitant ernaar streven aan deze wens te voldoen. Indien blijkt dat de mediaexploitant om grafische/technische redenen niet heeft kunnen voldoen aan deze wens(en) van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering, ontstaat daardoor geen aansprakelijkheid voor de media-exploitant, noch een recht op compensatie voor de opdrachtgever. In geval van overmacht is de opdrachtgever gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen voor zover het betreft de niet-uitgevoerde plaatsing. De media-exploitant is verplicht ingeval van overmacht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de opdrachtgever. Alle advertenties
worden geplaatst tegen de hiervoor overeengekomen prijs.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Indien de media-exploitant aansprakelijk is voor het eventueel toerekenbaar niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld. De media-exploitant is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De media-exploitant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de media-exploitant onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van de media-exploitant jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van de media-exploitant kan worden verlangd. De media-exploitant is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie(s) inclusief foto en/of illustratie materiaal. De opdrachtgever
vrijwaart de media-exploitant in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van advertenties, zulke inclusief vorderingen van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Fouten in advertenties, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding. De media-exploitant is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal behoudens opzet of grove onzorgvuldigheid. De media-exploitant is niet gehouden aan door de opdrachtgever opgegeven afwijkende tarieven en of betalingsvoorwaarden als deze niet vooraf zijn goedgekeurd en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6: Auteursrecht
a) Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigingof reproductie van de door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de adverteerder, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de media-exploitant in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
b) Het door de media-exploitant vervaardigd materiaal, inbegrepen alle auteursrechten hierop, blijft te allen tijde zijn eigendom.
c) Overname van advertenties of ander gebruik van advertenties of delen hiervan zonder schriftelijke toestemming van de media-exploitant is niet toegestaan.

Artikel 7: Condities Advertentiecontracten
a) Termijn
De contractperiode is maximaal één kalenderjaar.
b) Ingangsdatum
De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de 1e dag van de plaatsing online advertentie.

c) Aanvaarding
De media-exploitant aanvaardt uitsluitend advertentiecontracten ten behoeve van het eigen bedrijf van de opdrachtgever (of via diens bemiddelaar); het is niet toegestaan om voor meerdere bedrijven of rechtspersonen een gezamenlijk contract af te sluiten.
d) Tariefverhogingen
Tijdens de looptijd van een advertentiecontract doorgevoerde tariefverhogingen zijn ook van toepassing op lopende contracten, mits het totaal der verhogingen niet meer dan 15% per contractduur bedraagt. Bij
toepassing van een tariefverhoging is het de adverteerder van een lopend contract toegestaan om de nog af te nemen advertentieomzet met hetzelfde percentage als dat van de tariefverhoging te verminderen.
e) Niet afgenomen contracten
Na afloop van de contracttermijn vervalt voor de adverteerder het recht op plaatsing op de voorwaarden van het
betreffende contract, met behoud overigens van de verplichting voor de adverteerder om de resterende advertentieomzet onmiddellijk te betalen.
f) Faillissement van de adverteerder
Indien een advertentiecontract in verband met faillietverklaring, het in liquidatietreden of de surséance van betaling van de adverteerder niet wordt gestand gedaan, is het contract van rechtswege ontbonden en is de
media-exploitant gerechtigd tot opeising van de nog niet betaalde advertentieomzet.
g) Ontslag verplichting tot afname advertentieruimte
Tijdens de duur of aan het einde van de contracttermijn kan, indien daarvoor naar het oordeel van de media-exploitant gegronde redenen aanwezig zijn, ontslag tot verbruik van de gecontracteerde advertentieomzet plaatshebben, waarbij een bijberekening zal volgen van het verschil tussen het afgesproken quotum van de contracttermijn en de gerealiseerde impressies tijdens de contractstermijn.
h) Prijsbeleid
De media-exploitant is bevoegd ten aanzien van afzonderlijke adverteerders een verschillend prijsbeleid te voeren.
i) Bewijs plaatsing advertenties
Contractanten kunnen op verzoek een screenshot ontvangen van het geplaatste materiaal, voorzover de media-exploitant redelijkerwijs aan dit verzoek kan voldoen.

Artikel 8: Afmetingen van advertenties
Voor advertenties gelden de vooraf per advertentie vastgestelde vaste formaten, deze worden nader overeengekomen door de adverteerder en de media-exploitant. De advertenties worden digitaal door de adverteerder in dit overeengekomen bestandsformaat aangeleverd. Hieruit is een keuze gemaakt zoals vermeld in de brochure Online Adverteren van NDC|VBK. De media-exploitant zorgt voor de plaatsing van de advertentie op de overeengekomen advertentieplaats.

Artikel 9: Aan te leveren website advertenties
De advertenties worden digitaal aangeleverd in het juiste bestandsformaat en zijn digitaal gereed voor plaatsing op de daarvoor geschikte advertentieruimte op de websites van de media-exploitant. Voor de kwaliteit van de verwerking van dit materiaal kan de media-exploitant niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10: Statistieken advertentie
Indien een statistiekenregeling overeengekomen is, dan moet er in de advertentie een correct werkende clicktag worden toegepast door de adverteerder. Een clicktag kan alleen bij FLASH bestanden worden toegepast. Bij niet of niet correct werkende clicktags komt de media-exploitant geen aansprakelijkheid toe.

Artikel 11: Reclamatie
Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. Eventuele reclamatie ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie moet schriftelijk onder opgave van aard en gronden van de klacht geschieden bij de media-exploitant binnen 14 dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie, bij gebreke
waarvan de betreffende opdrachtgever wordt geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd. Bij het ontbreken van de juiste bestandsformaten kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor een niet juiste uitvoering van de advertentie.

Artikel 12: Betaling
a) De media-exploitant is gerechtigd vooruitbetaling van ter plaatsing opgegeven advertenties te vorderen. Afhankelijk van het afgesproken gehanteerde rekenmodel uit de brochure Online Adverteren van NDC|VBK.
b) Bij niet halen van het afgesproken quotum tijdens de contracttermijn, dan is verschuldigd het bedrag van de wel vertoonde impressies.
c) Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de debiteur van rechtswege jegens de media-exploitant in gebreke zal zijn.
d) Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt voor elke maand of gedeelte van een maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden een interest berekend conform artikel 16 lid 3 van de Regelen, met dien verstande dat indien de opdrachtgever de opdracht anders dan in uitoefening  van bedrijf of beroep heeft gegeven, de wettelijke rente in rekening zal worden gebracht.
e) Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de debiteur verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de nalatige debiteur. Uit het enkele feit dat de mediaexploitant zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.
f) De reclamebemiddelaars zijn tegenover de uitgever aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen,
voortvloeiende uit de advertentieovereenkomst.Bij in gebreke blijven van betaling door de reclamebemiddelaar blijft de adverteerder voor betaling aan de media-exploitant aansprakelijk.

Artikel 13: Geheimhouding
Media-exploitant en opdrachtgever zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst of anderszins van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, behoudens verplichting bij of krachtens de wet. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

Artikel 14: Geschillenregeling
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij media-exploitant partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De media-exploitant is bevoegd eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de vestigingsplaats van de media-exploitant tenzij zulks in strijd is met de wettelijke regelen van relatieve competentie.

Artikel 15: Condities Online pakketten en Google Adwords
Online pakketten en Google Adwords bundels zijn overeenkomsten met een onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand. De minimum contractperiode van een online pakket of Google adwords
bundel bedraagt drie maanden.

Leeuwarden, 1 januari 2013